Tre råd for bedre gjennomslag hos politikerne

Tre råd for bedre gjennomslag hos politikerne

Nøkkelen til politisk gjennomslag er alltid å ha et klart forhold til hvordan din virksomhet og dine løsninger kan bidra til å skape et bedre samfunn.

Velg ordene dine emd omhu for å få politisk gjennomslag

1. Vinn sannheten

Politisk gjennomslag er en kunst. Hva som oppleves som sant varierer mellom mennesker, mellom ulike grupper og miljøer, og mellom ulike samfunn. Skal du ha politisk gjennomslag er du avhengig av å få sannheten på din side. Det eksisterer alltid ulike sannheter som avhenger av hvilket perspektiv du velger. Det som oppleves som sant fra et arbeidsgiverperspektiv, er ikke det samme som hva som oppleves som sant fra et ansattperspektiv.

I ethvert samfunn er det noen som i større grad enn andre har makt til å definere sannheten. I vårt samfunn er dette i stor grad personer som på ulikt grunnlag gis en ekspertrolle. Dette er selvsagt forskere og forskningsmiljøer, men det er også personer med betydelig innsikt og erfaring innenfor et fagfelt. Disse personene og miljøene har større makt til å definere sannheten enn andre. Embetsverket er i denne sammenhengen en formalisert ekspertmakt. De skal på objektivt grunnlag gi politiske beslutningstakere et faglig grunnlag for å kunne treffe kvalifiserte beslutninger.

Vil du lære hvordan du vinner sannheten og får gjennomslag hos beslutningstakere? Meld deg på kurset Samfunns- og myndighetskontakt nå i høst.

Velg perspektiv og problemstilling med omhu

Det eksisterer imidlertid ofte ulike «objektive» sannheter om samfunnet. Valg perspektiv og problemstilling styrer hva som blir vitenskapelige sannheter, og verdier og holdninger er med å påvirke tolkningen av vitenskapelige funn.

For å vinne sannheten må du selvsagt forholde deg til hva som er den allment aksepterte sannheten, og holde deg innenfor denne rammen. Men innenfor denne rammen finnes det rom for ulike sannheter. Hvilken sannhet som blir den gyldige vil styres av hvilket perspektiv som velges, samt hvilke konstellasjoner av eksperter som er mest dominerende i den aktuelle saken.

Bruk derfor alltid mye tid og ressurser på å faglig underbygge din argumentasjon. Finn eksperter som støtter dine perspektiver. Gjennomfør, om nødvendig, egne analyser. Be uavhengige forskningsinstitusjoner studere og analysere det du er opptatt av å få belyst. Mobiliser slik din egen koalisjon av eksperter som kan underbygge ditt syn.

2. rett! Det holder ikke å bare ha rett

Det holder imidlertid ikke å ha rett. Du må også rett. Eksperter er ofte frustrert over at politikken i manglende grad baseres på faglighet, men i større grad styres av ulike interesseorganisasjoner i samfunnet. Mange har opplevd at det ikke hjelper å fortelle politikerne hva som er riktig, selv om deres argumentasjon er tungt faglig dokumentert. Ofte skyldes dette at den sannheten du forsøker å skaffe forståelse/gjennomslag for truer sterke interesser i samfunnet.

De fleste fagøkonomer synes f.eks. å være enig om at eiendom bør beskattes hardere, og at arbeidsinntekt og næringsinntekt bør skattes lavere. Dette gjennomføres likevel ikke ettersom det vil ramme tunge interesser i samfunnet. De fleste eksperter på transport synes å være enig i at det bør satses tyngre på tog, men allikevel er det vei som prioriteres mest. Det skyldes at veiutbygging støttes av sterkere interesser i samfunnet, enn jernbane utbygging.

Bygg allianser

Skal du få politisk gjennomslag, er du derfor avhengig av å gå sammen med andre som ønsker det samme som deg. Det medfører ofte at du må justere på ditt eget forslag, men det øker muligheten for gjennomslag. Det er dette gjerne vi kaller alliansebygging.

Allianser bygger du sammen med interesseorganisasjoner, ideelle organisasjoner, virksomheter, institusjoner og enkeltpersoner med gjennomslagskraft. Å identifisere hvem du skal bygge en allianse med, og hvordan du mest effektivt kan mobilisere dem, er helt sentralt for enhver strategi i påvirkning og veien til politisk gjennomslag. Mange ganger vil nøkkelen til politisk gjennomslag ligge i å gi andre æren for den politikken som du ønsker gjennomslag for. En statsråd vil f.eks. selv foretrekke å legge frem ny politikk, fremfor å bli fortalt hvilken politikk en skal legge frem. Det siste medfører at statsråden går i forsvar for den politikken som er valgt. Du vil da ha redusert din mulighet for gjennomslag. Kan statsråden selv fremstå som en suksess med ny politikk som etterpå støttes av viktige interesseaktører i samfunnet, vil viljen til å endre politikk være langt større.

3. Representer noe større enn del selv

Til slutt må du representere noe mer enn dine egne interesser. Mange aktører som forsøker å påvirke politiske beslutninger argumenterer med hvordan dagens politikk er negativt for dem. Det er langt mer effektivt å snakke om hvordan du med endret politikk kan realisere andre sentrale politiske mål. Større lønnsomhet vil f.eks. medføre større skatteinntekter for staten. Bedre rammebetingelser for din virksomhet kan slik oversettes til arbeidsplasser, barnehageplasser, sykehjemsplasser, antall meter med vei osv. Det er langt mer effektiv politisk argumentasjon enn å peke på negative konsekvenser for egen virksomhet.

Av: Sigurd Grytten, rådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået Zynk Communication & Leadership. Hvis du vil lære mer om samfunns- og myndighetskontakt, holder Sigurd kurs for Confex om tema. Les mer her Samfunns- og myndighetskontakt

Partner og medarbeider i Zynk Communication & Leadership AS / Foto: Ilja C. Hendel